• 2014-15 മീഡിയപഠന കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു

  ഇസ്ലാഹിയ മീഡിയ അകാദമിയുടെ 2014-15 അധ്യയന വര്ഷത്തെ പ്രിൻറ് മീഡിയ, വെബ്‌ മീഡിയ , വിഷ്വൽമീഡിയ - ഒരു വര്ഷ / ഹൃസ്വകാല മീഡിയപഠന കോഴ്സുകൾ ജൂണ്‍ ആദ്യ വാരം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു.. കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്ക്കായി / അഡ്മിഷനു വേണ്ടി ബന്ധപ്പെടുക : 0495-2294459, 9048307722.

 • അവധിക്കാല മീഡിയ പഠന ക്ലാസുകൾ 2014

  ഇസ്ലാഹിയ മീഡിയ അകാദമിയുടെ അവധിക്കാല മീഡിയ പഠന ക്ലാസുകൾ ഏപ്രിൽ ആദ്യം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു, സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപപ്പെടുത്തിയതാണിത്.. കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്ക്കായി ബന്ധപ്പെടുക : 0495-2294459, 9048307722.

 • 'Madirashi to Kochi' magazine

  29.09.2012

  IMA published 'Madirashi to Kochi' magazine by the hand of Nilambur Ayisha Siddique Chennamangallur, on the occassion of Islahiya College film festival on 29th September 2012. The magazine speaks about new generation movies in Malayalam.

 • Movie Making Camp Conducted

  26.12.2011

  he one-day Movie Making Camp conducted by Islahiya Media Academy for students from Highschool to Degree level was inaugarated by Creative Director Mr.Suresh Achoos.Director Siddique Chennamangallur and Actor and Director Hasanul Banna Chennamangallur recoganized by their recent cinema 'Oomakkuyil paadumbol' were the Cheif guests of the camp. The Presidential address was given by Islahiya Association Administrator Mr.Swalih.K. Mr.Mohammed Aslam, Centre Head of Islahiya Media Academy and Ihsana Parrarri gave the welcome speech and the vote of thanks respectively. The second session which continued had Mr.Shamseer Punnassery talking and interacting with the participants on the topic 'Story, Script and Direction', followed by famous Cinema actor Jayaraj Calicut who took on the topic 'Acting and Behind the scenes,. Mr.Haseeb Calicut explained the 'Camera Techniques and shooting' and Islahiya Media Academy trained the camp participants the Editing and basic visual effects. The participants created a shortfilm during the lattter part of the camp which wrapped up at seven thirty with the certificate distribution.

 • Felicitation Ceremony

  23.08.2011

  Islahiya Association conducted a Felicitation Ceremony for the students who were selected by the campus interview with an ifthar meet in which all the Islahiya Association representatives participated.

 • Vacation Camp @ Islahiya Media Academy

  22.03.2010

  Islahiya Media Academy (IMA) starting it's Vacations Camps on 12th April for this year. It will be for school students on 'Film Making' & 'Digital Painting'. Those who interested, please contact with us. The camp will be for 2hrs per days on 25 days. It will be untertake the followings:

  Film Making (5th std - +2)

  Reading Skill
  Story Writing
  Script Writing
  Story Board Making
  Acting
  Camera Techniques
  Dubbing
  Editing
  VFX
  Live Project through Tour

  Digital Painting (upto 10th std)

  Color Theory
  Coloring
  Pencil Drawing
  Pencil Shading
  Water Coloring
  Digital Coloring

 • WIN IMA Gold Medal !

  15.03.2010

  Islahiya Media Academy (IMA) will be conducting a District level Inter School- College Painting Competition -2010 (Water Colouring) on April 4th Sunday Morning 10:00 am at IMA Campus Chennamangallur. We provide Gold medal & Certificate for first prize.

  The Competitions will be held in the followign catogories:

  Kids: LKG : 1st std.
  Sub Junior : 2nd std
  6th std : Junior: 7th std
  10th std : Senior: Above plus one

  The institution who will be participate more students will be awarded in the program. For more details contact us soon.

 • Two days in Scitex!

  06.01.2010

  "SCITEX" the creative explosion of technologies, an IT expo conducted at Sullamussalam Science College , Areacode made a golden chance for IMA to introduce ourself infront of the public.

  IMA made a fruitful effort in the SCITEX by conducting many interesting competitions,seminar and arranging an attractive stall. Moreover we became the most highlighting institution by conducting an exicting film festival,FILIMA 2010.

  About our competition

  We conducted two attractive competitions as the part of Scitex, Click and Win,Write and Win. In the Click and Win contest we mounted a camera on a stand in an open area and ask the visitors to take a snap in any angle.Then, the best photographer of the day was selected published and rewarded.

  In the Write and win ie caption writing contest we hanged a photograph infront of our stall and provided a slip to the visitors write their captions.The best captions were published and rewarded.

  FILIMA 2010

  IMA conducted an enchanting film festival.We had given an apt word for this fest,Filima2010.In this festival we screaned world's no.1 animated films such as Kungfu Panda, Bolt, The night at the Museum,Apocalypto etc. The film hall was house full in every show.

  About our Stall

  Our stall was arranged as a field for counselling and exposing our works . Moreover , we made a separate cabin for selling MinnaMinni' . Many students registered their name for next admission.

  About our seminar

  As the part of SCITEX they were conducting a series of seminars.We got another pretty chance for conducting seminar on the topic 3D, Visual effects and videos. Our faculty Mr.Shamseer gave an interactive session for the gathering.

 • IMA Started Business Unit

  01.01.2010

  IMA is happy to announce that it has begun to start production house in 1-1-2010 to pave the path for the completing students,pursuing students and also passion in multimedia industry. On this fine occassion Mr. Sahir Chennamangallur [K-STSD-OpenVMS, Hewlett-Packard (hp)] was inaugrated the unit. Mr.Fazal (Centre head - IMA) and Mr.Salih (Administrator - Islahiya Association) was felicitated the function with provoking motivational thoughts given to the students.

Copyright 2017 | Designed By Muhammed Rafnas For Islahiya. All Rights Reserved